توضیحات

پریفرم شوینده

 

محصولدهانهارتفاع
پریفرم ۳۴ گرم شوینده بدون رینگ۲۸mm
پریفرم ۴۰گرم شوینده بدون رینگ۲۸mm
پریفرم ۴۴ گرم شوینده بدون رینگ۲۸mm
پریفرم ۴۶ گرم شوینده بدون رینگ۲۸mm
پریفرم ۴۸ گرم شوینده بدون رینگ۲۸mm