توضیحات

لیست پریفرم دهانه ۴۵ میلی متر

 

محصول دهانه ارتفاع
پریفرم ۶۰ گرم دهانه ۴۵ ۴۵mm ۱۳۸
پریفرم ۶۵ گرم دهانه ۴۵ ۴۵mm ۱۳۸
پریفرم ۷۰ گرم دهانه ۴۵ ۴۵mm ۱۳۸
پریفرم ۷۳گرم دهانه ۴۵ ۴۵mm ۱۶۱
پریفرم ۷۴ گرم دهانه ۴۵ ۴۵mm ۱۶۱
پریفرم ۸۳ گرم دهانه ۴۵ ۴۵mm ۱۶۱
پریفرم ۸۴ گرم دهانه ۴۵ ۴۵mm ۱۶۱
پریفرم ۹۳گرم دهانه ۴۵ ۴۵mm ۱۸۵
پریفرم ۹۴ گرم دهانه ۴۵ ۴۵mm ۱۸۵
پریفرم ۱۰۵گرم دهانه۴۵ ۴۵mm ۱۸۵