توضیحات

پریفرم دهانه ۳۸ میلی متر سه رزوه

 

محصول دهانه ارتفاع
پریفرم ۱۶ گرم دهانه ۳۸سه رزوه ۷۲
پریفرم ۲۴ گرم دهانه ۳۸سه رزوه ۸۲
پریفرم ۳۷ گرم دهانه ۳۸سه رزوه ۱۳۰