توضیحات

پریفرم دهانه ۳۸ میلی متر دو رزوه

 

محصول دهانه ارتفاع
پریفرم گرم۱۵/۵دهانه۳۸ دورزوه ۳۸mm ۷۷
پریفرم ۱۶ گرم دهانه ۳۸دورزوه ۳۸mm ۷۶
پریفرم ۱۸/۵ گرم دهانه ۳۸دورزوه ۳۸mm ۷۷
پریفرم ۲۲/۵ گرم دهانه ۳۸دورزوه ۳۸mm ۸۳
پریفرم ۲۷/۵ گرم دهانه ۳۸ دورزوه ۳۸mm ۱۱۲
پریفرم ۲۹گرم دهانه ۳۸ دورزوه ۳۸mm ۱۱۸
پریفرم ۳۱ گرم دهانه۳۸ دورزوه ۳۸mm ۱۱۸
پریفرم ۳۵ گرم دهانه ۳۸ دو رزوه ۳۸mm ۱۱۹
پریفرم ۱۸ گرم ادویه پرسی دهانه ۳۸ ۳۸mm ۱۲۰
پریفرم ۲۲ گرم ادویه پرسی دهانه ۳۸ ۳۸mm ۱۲۰