توضیحات

پریفرم دهانه ۳۸ میلی متر تک رزوه(پریفرم سسی)

 

محصول دهانه ارتفاع
پریفرم ۲۴ گرم دهانه ۳۸ سسی ۳۸mm ۸۲
پریفرم ۳۷ گرم دهانه ۳۸ سسی ۳۸mm ۱۳۰