توضیحات

پریفرم دهانه ۳۰ میلی متر نرمال نک

 

محصول دهانه ارتفاع
پریفرم ۱۶ گرم دهانه ۳۰ نرمال  نک ۳۰*۲۵mm ۹۰
پریفرم ۱۳ گرم دهانه ۳۰ نرمال  نک ۳۰*۲۵ mm ۸۰
پریفرم ۱۷/۵ گرم دهانه ۳۰ نرمال نک ۳۰*۲۵mm ۹۰
پریفرم ۲۸ گرم دهانه ۳۰ نرمال نک ۳۰*۲۵mm ۱۳۱
پریفرم ۳۱دهانه ۳۰ نرمال نک ۳۰*۲۵mm ۱۳۳
پریفرم ۳۴ گرم دهانه ۳۰نرمال نک ۳۰*۲۵mm ۱۳۱