توضیحات

لیست پریفرم دهانه ۲۸ میلی متر

 

محصول دهانه ارتفاع
پریفرم ۱۱ گرم دهانه ۲۸ ۲۸mm ۶۰
پریفرم ۱۲ گرم دهانه ۲۸ ۲۸mm ۶۵
پریفرم۱۳ گرم دهانه ۲۸ ۲۸mm ۷۸
پریفرم۱۴ گرم دهانه ۲۸ ۲۸mm ۷۰
پریفرم۱۵ گرم دهانه ۲۸ ۲۸mm ۷۷
پریفرم۱۷ گرم دهانه ۲۸ ۲۸mm ۸۴
پریفرم۱۸ گرم دهانه ۲۸ ۲۸mm ۸۷
پریفرم۱۹ گرم دهانه ۲۸ ۲۸mm ۱۰۰
پریفرم۲۱ گرم دهانه ۲۸ ۲۸mm ۱۰۰
پریفرم۲۳ گرم دهانه ۲۸ ۲۸mm ۱۰۰
پریفرم۲۵ گرم دهانه ۲۸ ۲۸mm ۱۰۰
پریفرم۲۷ گرم دهانه ۲۸ ۲۸mm ۱۰۰
پریفرم۲۸ گرم دهانه ۲۸ ۲۸mm ۱۱۳
پریفرم۳۱ گرم دهانه ۲۸ ۲۸mm ۱۲۲
پریفرم۳۲ گرم دهانه ۲۸ ۲۸mm ۱۲۰
پریفرم۳۳ گرم دهانه ۲۸ ۲۸mm ۱۲۸
پریفرم۳۴گرم دهانه ۲۸ ۲۸mm ۱۲۵
پریفرم۳۵ گرم دهانه ۲۸ ۲۸mm ۱۳۲
پریفرم۳۶ گرم دهانه ۲۸ ۲۸mm ۱۴۰
پریفرم۳۸ گرم دهانه ۲۸ ۲۸mm ۱۲۵
پریفرم۴۰گرم دهانه ۲۸ ۲۸mm ۱۴۲
پریفرم۴۱ گرم دهانه ۲۸ ۲۸mm ۱۴۸
پریفرم۴۲ گرم دهانه ۲۸ ۲۸mm ۱۴۳
پریفرم۴۵ گرم دهانه ۲۸ ۲۸mm ۱۴۲
پریفرم۵۲ گرم دهانه ۲۸ ۲۸mm ۱۴۸