توضیحات

پریفرم دهانه ۲۴ میلی متر

 

محصول دهانه ارتفاع
پریفرم ۲۰گرم دهانه ۲۴ ۲۴mm
پریفرم ۲۱ گرم دهانه ۲۴ ۲۴mm ۱۱۳
پریفرم ۲۲گرم دهانه ۲۴ ۲۴mm ۹۵
پریفرم ۲۴گرم دهانه ۲۴ ۲۴mm ۱۱۳
پریفرم ۲۷گرم دهانه ۲۴ ۲۴mm ۱۲۹
پریفرم ۳۱گرم دهانه ۲۴ ۲۴mm ۱۲۹