توضیحات

پریفرم جار

 

محصول دهانه ارتفاع
پریفرم ۲۵گرم دهانه ۵۰ ۵۰mm
پریفرم ۳۰گرم دهانه ۶۰ ۶۰mm
پریفرم ۵۰گرم دهانه ۶۰ ۶۰mm
پریفرم ۵۳ گرم دهانه ۶۰ ۶۰mm
پریفرم ۲۱ گرم دهانه ۷۰ ۷۰mm
پریفرم ۲۴گرم دهانه ۷۰ ۷۰mm
پریفرم ۲۷گرم دهانه۷۰ ۷۰mm ۵۱
پریفرم ۳۱گرم دهانه۷۰ ۷۰mm
پریفرم ۳۴گرم دهانه ۷۰ ۷۰mm
پریفرم ۴۰گرم دهانه ۷۰ ۷۰mm
پریفرم ۵۰گرم دهانه ۷۰ ۷۰mm ۸۶
پریفرم ۷۰گرم دهانه ۹۰ ۹۰mm
پریفرم ۹۰گرم دهانه ۹۰ ۹۰mm
پریفرم ۵۰گرم دهانه ۹۰ ۹۰mm ۹۷