توضیحات

پریفرم اشانتیون

 

محصولدهانهارتفاع
پریفرم ۱۰گرم دهانه ۲۰۲۰mm۶۰
پریفرم ۶ گرم دهانه ۱۸۱۸mm
پریفرم ۷گرم دهانه ۱۸۱۸mm
پریفرم ۱۰گرم دهانه ۱۸۱۸mm
پریفرم ۱۱گرم دهانه ۱۸۱۸mm