توضیحات

پریفرم اشانتیون

 

محصول دهانه ارتفاع
پریفرم ۱۰گرم دهانه ۲۰ ۲۰mm ۶۰
پریفرم ۶ گرم دهانه ۱۸ ۱۸mm
پریفرم ۷گرم دهانه ۱۸ ۱۸mm
پریفرم ۱۰گرم دهانه ۱۸ ۱۸mm
پریفرم ۱۱گرم دهانه ۱۸ ۱۸mm