توضیحات

پریفرم آبسردکن

 

 

محصول دهانه ارتفاع
پریفرم ۳۳۰ گرم دهانه ۵۵ آبسردکن ۳۴۸
پریفرم ۳۶۰ گرم دهانه ۵۵ آبسردکن ۳۴۸
پریفرم ۴۲۰ گرم دهانه ۵۵ آبسردکن ۳۲۸
پریفرم ۴۹۰گرم دهانه ۵۵ آبسردکن ۳۲۸
پریفرم ۶۳۰ گرم دهانه ۵۵ آبسردکن ۳۹۰
پریفرم ۶۹۰ گرم دهانه ۵۵ آبسردکن ۴۱۰
پریفرم ۷۰۰ گرم دهانه ۵۵ آبسردکن ۴۱۰
پریفرم ۷۵۰ گرم دهانه ۵۵ آبسردکن ۴۳۰