بررسی کالاهای جایگزین بطری پت PET


انواع بطری مایع دستشویی و مواد شوینده

در کاربرد بطری پت به عنوان بطری نوشـابههـای گـازدار، بطـریهـای شیـشه ای و قـوطی هـای آلومینیومی رقیب بطری پت به شمار می آیند. در این زمینه روند مصرف بطری هـای شیـشه ای رو بـه کاهش است ولی قوطی های آلومینیومی هنوز هم به صورت گسترده درکنار بطـری هـای PET مـورد اسـتفاده قرار می گیرند.

همچنین بطری های ساخته شده از PVC می توانند جایگزین بطـری هـای PET مـصرفی در روغـن های خوراکی،بطری های نگهداری رنگ روغن و مواد آرایشی باشند، ولی از آنجا که شفافیت و قابلیت بازیافت بطری های PET بالاتر است، در حال حاضر بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند.

اما قیمـت پـایین تـر PVC در مقایسه با PET همچنان باعث کاربرد نسبتا گسترده بطری های PVC در این زمینه شـده اسـت. در زمینـه کاربردهای خاص PET که نفوذپذیری نسبت به گازهای محیطی از اهمیت خاصی برخوردار است میتـوان از پلی اتیلن نفتالات (PEN) نیز استفاده کرد.

مقاله پیشنهادی: موارد کاربرد بطری پت

مقایسه بین PET و PVC (بطری پت و پی وی سی)

مقایسه بین PET و PVC نشان میدهد که هر دو ماده ویژگی های مفیدی در حالـت کـشش نیافتـه دارند و هنگامی که کشیده میشود، این ویژگی ها بهبود می یابند. به علاوه PET چنانچه نتـایج آزمـون سـقوط نشان میدهد ضد ضربه و نشکن میباشد.

ویژگیهای مسدود کنندگی PET و PVC مـشابه اسـت و هـر دو برای کاربردهای معمولی به ویژه در بسته بندی صـنایع غـذایی مناسـبند.

خـصوصیات PET در برابـر اشـعه فرابنفش بسیار بهتر از PVC بوده و این مسئله ای مهم در صنایع غذایی میباشد. زیـرا نـور فـرابنفش اغلـب برای کشتن باکتری ها و میکروب ها بکار میرود. از این جنبه بطری PET نسب به PVC از محتوای خود بـه نحو بهتری محافظت میکند.

بطری های PVC کشش نیافته مـیتواننـد در فـشارهای پـائین گـاز کربنیـک نوشابه ها (کمتر از ٢ گرم در لیتر) شکل خود را حفظ کنند. حال آنکه برای این کاربرد بطری های PET بایـد دو جهته کشش یابند. در میزان های بالای گاز کربنیک (تا ٨ گرم بـر لیتـر) هـر دو مـاده بایـستی دو جهتـه کشش یابند.

اما اساسی ترین مزیت بطری پت ها نسبت به PVC غیر سمی بودن آنهاست. بطری های PVC بـه دلیل آزاد کردن مواد سمی و سرطان زا که حتی مقادیر نـاچیز آنهـا نیـز خطرنـاک مـیباشـد از سـوی اداره بهداشت فدرال ایالات متحده امریکا (FDA) مجوز استفاده در صنایع غذایی را کسب نکرده اند.

در مورد بطری نوشیدنی هایی مانند آب میوه ها و شیر اغلب از بطری ها و ظـروف سـاخته شـده از پلـی اتیلن سنگین (HDPE) به جای بطری های PET استفاده میشود.زیرا قیمت تمام شده کمتری دارد. در کاربرد PET به عنوان بطری مواد شیمیایی نیز بازار در اختیار پلی اتیلن سنگین است. در زمینه کاربردهای بطری های PET در ظروف پزشکی و بهداشتی، در برخـی مـوارد از پلی اتیلن و پلی پروپیلن استفاده می شود .

اهمیت استراتژیکی بطری پت (PET)

مهمترین مزیت استفاده از پت بعنوان بستهب ندی در صنایع غذایی سازگاری مناسب آن با موادغذایی میباشد و کوچکترین اثری بر روی مواد نمیگذارد. علاوه بر این به علت ضریب نفوذ بسیار پایین آن نسبت به انواع گازها در صنایع بسته بندی که نیاز به ایزولاسیون کامل است بسیار مناسب میباشد. از لحاظ زیست محیطی نیز محصولی است که به راحتی بازیافت میشود و از این بابت نیز نیز مزیت مهمی برای آن محسوب میشود.

کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده پت (PET)

کاربردهای روزافزون پلاستیک ها به دلیل ارزان بـودن، حمـل و نقـل آسـان، مقـاوم بـودن در تمـامی زمینههای صنعتی و خانگی موجب رشد سـریع تولیـد و مـصرف آن فـرآورده هـای پتروشـیمیایی در جهـان گردیده است. ۱/۵ درصد تولید هر بشکه نفـت بـه پلاسـتیک تبـدیل مـیشـود و تقریبـا نیمـی از تولیـدات پتروشیمی در دنیا صرف تولید پلاستیکها میشود.

در بین پلاستیکها، پلی الفینها، پلـی اسـتایرین، PVC و PET به پلیمرهای تجاری معروفند و سهمی حدود ٧٠ درصد از کل بازار جهانی مواد پلیمـری را بـه خـود اختصاص میدهند و تولید این مواد به مـوازات افـزایش درآمـد ملـی کـشورها افـزایش یافتـه اسـت.

کشورها و شرکت های دارای تکنولوژی خط تولید پریفرم و بطری پت (PET)

در حال حاضر سازندگان بسیاری اقدام به تولید و یا واردات این ماشین آلات در کشور مینمایند. عمـده ماشین آلات موجود در بازار به قرار زیر است:

  • تولید داخل و با قطعات درجه یک اروپایی
  • تولید داخل و با قطعات متوسط چینی
  • ماشین آلات خارجی چینی
  • ماشین آلات خارجی با کیفییت مطلوب (ساخت اروپا)

موارد ٢و ٣ به دلیل اینکه کیفیت مطلوبی ندارند، از قیمت پایین و کارآیی کمی برخوردار میباشند. به دلیل هزینه استهلاک بالا و عدم کیفیت تولید این گونه ماشین آلات پیشنهاد نمیگردد. مگر با ظرفیت تولید و یا کیفیت پایین. بخش شماره ۴ نیز به دلیل هزینه های سرمایه گذاری بالا و قیمت بالای این گونه ماشین آلات مقرون به صرفه نیست.

بخش شماره ١ به دو دلیل دارای مزیت میباشد:

  • هزینه پایین
  • کیفیت مطلوب

به این دلیل این گونه ماشین آلات توسط ما پیشنهاد میگردد.

Leave a Reply